Toon:

Privacy policy

Pin High Golftravel hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pin High Golftravel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

► wij jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
► verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
► wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
► wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
► wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Pin High Golftravel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy policy of in algemenere zin vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Pin High Golftravel verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon door middel van nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is toestemming van de betrokken persoon.

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Pin High Golftravel de volgende persoonsgegevens van je vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, boekingsgegevens.

Je persoonsgegevens worden door Pin High Golftravel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat je aangemeld bent.

Cookies

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn maakt deze website gebruik van cookies. Het betreft functionele en analytische cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen wij informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, advertenties en analyses. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan hen hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van jouw gebruik van hun services. De Pin High website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Standaard worden de volgende cookies gebruikt:

Standaard
Functionele cookies voor het optimaliseren van onze site, analytische cookies waarmee wij het bezoek aan onze website meten, cookies voor relevante aanbiedingen van Pin High, sites van derden en cookies voor social media.

Beperkt
Functionele cookies voor het optimaliseren van onze site, analytische cookies waarmee wij het bezoek aan onze website meten, cookies voor relevante aanbiedingen van Pin High.

Functioneel
Functionele cookies voor het optimaliseren van onze site, en analytische cookies waarmee wij het bezoek aan onze website meten.

Bij het bezoeken van onze site kun je aangeven welke cookies jij wilt dat wij gebruiken. Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van jouw internetbrowser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren.

Reeds geplaatste cookies kun je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op jouw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Klikgedrag

Op de website van Pin High worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Pin High haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren.

Links naar andere sites

Op de site van Pin High tref je een aantal links aan naar andere websites. Pin High kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor, indien aanwezig, de privacyverklaring van de site die je bezoekt.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

► het uitvoeren van de reisovereenkomst;
► het verzorgen van de (financiële) administratie;
► het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder verstrekken wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien je ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Persoonsgegevens van (minderjarige) medereizigers

Als je persoonsgegevens doorgeeft van medereizigers moet je er zeker van zijn dat zij hiermee akkoord gaan en dat je deze gegevens mag aanleveren. Zorg er ook voor, als dat van toepassing is, dat medereizigers begrijpen hoe wij hun persoonsgegevens kunnen gebruiken. Voor minderjarige medereizigers gaan wij ervan uit dat je een schriftelijke toestemming hebt van de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Pin High Golftravel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

► Alle personen die namens Pin High Golftravel van jouw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
► Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
► Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
► Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
► Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
► Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben, tenzij dit in strijd is met wettelijke of fiscale regelgeving. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Beeldmateriaal

Om onze reizen te promoten maken wij regelmatig beeldmateriaal van de accommodaties die wij aanbieden. Mocht je er bezwaar tegen hebben dat wij beeldmateriaal gebruiken waarop je zichtbaar bent, dan kun je dit bij boeking aangeven.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Pin High Golftravel
E-mail: info@pinhigh.com Tel: +31 (0)23 561 53 05